Algemene voorwaarden

Digital Inside b.v.

Artikel 1: Definities

1.“Client”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Digital Inside B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
2. “Digital Inside B.V.”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Utrecht en kantoor houdende aan de Weerdsingel W.Z. 8, 3513 BA, te Utrecht.
3. “Offerte”: een document dat door Digital Inside B.V. is opgesteld waarin een indicatie wordt gegeven van de kosten in verband met het leveren van diensten.
4. “Opdrachtbevestiging” of “Overeenkomst”: een document dat ondertekend is door de Client of diens (teken) bevoegde functionaris(sen).
5. “Schriftelijk”: op papier, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Digital Inside B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “Digital Inside”. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Client”.
2. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Het door de Client zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien een aanbod van Digital Inside wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Digital Inside, dan wel op het moment dat Digital Inside met instemming van de Client een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Mondelinge afspraken binden Digital Inside pas nadat deze schriftelijk door Digital Inside zijn bevestigd.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Digital Inside bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Digital Inside zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Client aanvaard, dan heeft Digital Inside het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Digital Inside gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen en gewichten alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Digital Inside, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Digital Inside te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Digital Inside niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

1. Digital Inside zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Bij activiteiten waaraan een inspanningsverplichting verbonden is kan Digital Inside nimmer garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Client gewenste resultaat bereikt wordt.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital Inside het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
4. De Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digital Inside aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Digital Inside worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Digital Inside zijn verstrekt, heeft Digital Inside het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Client in rekening te brengen.
5. Digital Inside is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Digital Inside is uitgegaan van door de Client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Digital Inside kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien door Digital Inside of door Digital Inside ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Client of een door Client aangewezen locatie, draagt Client kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. De Client vrijwaart Digital Inside voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die (mede) aan Client toerekenbaar is.

Artikel 6: Internet en zoekmachine marketing

1. De Client verleent aan Digital Inside een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Digital Inside noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de internet en/of zoekmachine marketing campagnes.
2. Digital Inside zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Digital Inside over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve indicatief van aard. De Client kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
3. De door de zoekmachines en/of andere media exploitant in rekening gebrachte kosten die verband houden met de campagne(s) dienen rechtstreeks door de Client, zonder tussenkomst van Digital Inside, afgerekend te worden bij de betreffende zoekmachine en/of media exploitant. Digital Inside kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Client.
4. De Client dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Digital Inside is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Client.

Artikel 7: Aanpassing overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Digital Inside zal de Client zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Digital Inside de Client hierover tevoren inlichten en om akkoord vragen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Digital Inside daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Digital Inside geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Digital Inside kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Contractsduur en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Digital Inside zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Wanneer Digital Inside verwacht haar verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt zij de Client daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4. Digital Inside is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Client – vooruitbetaling of zekerheid van de Client te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

Artikel 9: Voortgang, rapportering

1. Digital Inside kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de verlenging van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Digital Inside niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Digital Inside gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Client in rekening te brengen.
3. Digital Inside zal de Client gedurende de looptijd van de overeenkomst regelmatig, schriftelijk of mondeling rapporteren over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden.
4. De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of opdrachtbevestiging. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands. Indien geen rapportering medium is afgesproken, bepaalt Digital Inside het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Artikel 10: Honorarium

1. Digital Inside en de Client kunnen een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk vooraf wordt overeengekomen.
3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is Digital Inside bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

Artikel 11: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12: Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Client binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Digital Inside, bij gebreke waarvan de Client wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Digital Inside in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Digital Inside de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Client aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Client schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Digital Inside slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Digital Inside verleende diensten, rusten bij Digital Inside. De Client erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door Digital Inside verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Client. Het is de Client niet toegestaan om informatie verkregen van Digital Inside openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Digital Inside.
3. Alle door Digital Inside geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Digital Inside. Na afloop of opzegging van het contract kan Digital Inside de Client verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
4. De Client vrijwaart Digital Inside voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Digital Inside ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
5. Digital Inside behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Client bij derden terecht komt.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Digital Inside kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Digital Inside, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie of haar leidinggevend personeel.
2. Digital Inside is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Client, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door, fouten in door Digital Inside verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden, het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, het niet opvolgen door Client van de door Digital Inside verstrekte adviezen, door storingen in de elektronische dienstverleningen van Digital Inside en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. Schade waarvoor Digital Inside aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Digital Inside, tenzij Client aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Elk recht op schadevergoeding terzake vervalt na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Digital Inside – uit welken hoofde ook – beperkt tot de netto factuurwaarde van de overeenkomst.
5. Indien de in het vorige lid genoemde factuurwaarde een bedrag bevat ten behoeve van inkoop van advertentieruimte bij een media exploitant, valt dit bedrag buiten de factuurwaarde.
6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Digital Inside nimmer gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het in het kader van een door Digital Inside afgesloten verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
7. De Client vrijwaart Digital Inside ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, op een door Digital Inside aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De Client verricht de aan Digital Inside verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Digital Inside heeft verstrekt. De Client is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
3. Indien de Client in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn dan is deze van rechtswege in verzuim. De Client is in dat geval een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Client zijn de vorderingen van Digital Inside op de Client onmiddellijk opeisbaar.
5. Digital Inside heeft het recht de door Client gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Digital Inside kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Client een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Digital Inside kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Indien de Client niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 300 euro.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Digital Inside behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Client aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Digital Inside heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Client.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Client slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval Digital Inside een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Digital Inside vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De Client is verplicht Digital Inside terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 17: Overmacht

1. In geval van overmacht is Digital Inside bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Client gehouden diens verplichtingen jegens Digital Inside tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Digital Inside gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Digital Inside, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 18: Opzegging, ontbinding

1. Digital Inside is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient de Client een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Client, heeft Digital Inside recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Digital Inside zijn toe te rekenen. Voorts is de Client in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Client.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Digital Inside, zal Digital Inside in overleg met de Client zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Client toerekenbaar zijn.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Digital Inside extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Client in rekening gebracht.
6. Digital Inside is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden indien de Client:
a) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend,
b) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend,
c) in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten, of bij Digital Inside het redelijke vermoeden bestaat dat hij daarin te kort zal schieten.

Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen Digital Inside en de Client gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Digital Inside de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Digital Inside is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Meest recente update: februari 2024

You're in good company
Google partnerAdCalls partnerFD gazelle 2023Microsoft Partner badge